Polska wersja językowa English language version

Podstawowe informacje na temat ochrony własności przemysłowej w Polsce

Własność przemysłowa obejmuje w Polsce: patenty na wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Praw wyłącznych w tej dziedzinie udziela na terenie Polski Urząd Patentowy RP, ustanowiony w roku 1918.

Polska jest członkiem wielu porozumień międzynarodowych m.in. Konwencji Paryskiej o Ochronie Własności Przemysłowej, Układu o Współpracy Patentowej (PCT) oraz Porozumienia Madryckiego i Protokołu.

Pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń może być jedynie wpisany na urzędową listę rzecznik patentowy. Wszyscy rzecznicy patentowi są z mocy prawa członkami Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
 
 
 
 

 

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2003